Paste Preeti font text here. (प्रीति फन्टका अक्षर पेस्ट गर्नुहोस्):
Converted Unicode Text