नेपाल सरकार
वाणिज्य मन्त्रालय
सिंहदरबार, नेपाल

पुरा नाम पद महाशाखा शाखा सम्पर्क नं. इमेल