नेपाल सरकार
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय
सिंहदरबार, नेपाल

सूचना केन्द्र

सूचना तथा समाचार

कार्यक्रम

प्रेस विज्ञप्ति

आ.व. २०७४/७५ को दोस्रो चौमासिक अवधिमा भएका मुख्य मुख्य कार्यहरुको प्रगति समीक्षा तथा मन्त्रालयस्तर विकास समस्या समाधान समितिको बैठक सम्पन्न । विश्व व्यापार प्रणालीको स्थानीयकरण र स्थानीय तहको निर्यात सम्भावना सम्बन्धी कार्यक्रम सम्पन्न । H.E. Mr. Pete Budd, Ambassador of Australia to Nepal, paid a courtesy call on Hon'ble Matrika Prasad Yadav, Minister for Industry, Commerce and Supplies (16 April 2018) उद्योग, वाणिज्य, लगानी तथा निर्यात प्रवर्द्धन उप-समितिको प्रथम तथा दोस्रो वैठक सम्पन्न । ओखलढुङ्गा र खोटाङ्ग जिल्लामा संचालित अदुवा र अलैंची सम्बन्धी कार्यक्रमको अनुगमन तथा निरीक्षण र सुनसरी जिल्लाको धरानमा निर्यात सम्भाव्यता सम्बन्धी अन्तर्क्रिया कार्यक्रम ।
क्र.सं. फाइलको नाम प्रकाशित मिति
1. Glossary of International Trade Terminology and Acronyms 2018-04-20   डाउनलोड
2. Compendium of Transit Treaties and Agreements of Nepal Since 1950   डाउनलोड
3. Training Reference Material for Internatiional Tradind System 2018-01-04   डाउनलोड
4. NEPAL: COMPANY PERSPECTIVES - AN ITC SERIES ON NON-TARIFF MEASURES 2017-10-22   डाउनलोड
5. आ.व. २०७३/०७४ को दोश्रो ३ महिना (कार्तिक-पौष) को वाणिज्य मन्त्रालयसम्बन्धी विवरण 2017-06-04   डाउनलोड
6. A Nepalese Journal of Trade and Development, Vol.6, No.1, Nov., 2013, Issue 11 2016-08-08   डाउनलोड
7. Description of Budget and Annual Development Programmes -2013/14 2016-08-08   डाउनलोड
8. A Nepalese Journal of Trade and Development, Vol.5, No.1, January, 2013, Issue 9 2016-08-08   डाउनलोड
9. Trade in Services in Multilateral Trading System and Nepal 2016-08-08   डाउनलोड
10. NEPAL INDIA TRADE AND TRANSPORT FACILITATION PROJECT (NITTFP) Environmental and Social Management Framework - Draft/Working Document 2016-08-08   डाउनलोड
11. NEPAL INDIA TRADE AND TRANSPORT FACILITATION PROJECT (NITTFP) Executive Summary Environmental and Social Management Framework - Draft 2016-08-08   डाउनलोड
12. WTO and Nepal 2016-08-08   डाउनलोड
13. A Nepalese Journal of Trade and Development, Vol.4, No.2, July, 2012, Issue 8 2016-08-08   डाउनलोड
14. The Report of High Level Committee on Nepal Oil Corporation Reform Under the Chairmanship of Hon. Bhim Acharya 2016-08-08   डाउनलोड
15. Trade and Development Publish Date-Oct/Nov. 2010 (Vol. 3 No. 1) 2016-08-08   डाउनलोड
16. Trade and Development Publish Date-June/July, 2010 (Vol. 2 No. 3) Download 2016-08-08   डाउनलोड
17. The Nepalese Journal of Commerce and Supplies, Publish Date-Feb/March, 2009 (Vol. 1 No. 1) Download 2016-08-08   डाउनलोड
18. White Paper-2068 2016-08-08   डाउनलोड
19. Nepal Trade Integration Strategy, 2010 2016-08-08   डाउनलोड
20. Treaty of Trade, Treaty of Transit and Trade Related Agreements Between Government of Nepal and Neighbouring Countries. 2016-08-08   डाउनलोड
21. Newsletter-WTO Reference Centre 2016-08-08   डाउनलोड
22. Description of Budget and Annual Development Programmes-2010/11 2016-08-08   डाउनलोड
23. Treaty of Trade, Treaty of Transit and Trade Related Agreements Between Government of Nepal and Neighbouring Countries. 2016-08-08   डाउनलोड
24. Nepal Trade Integration Strategy, 2010 Background Report 2016-08-08   डाउनलोड
25. WTO and Nepal 2016-08-08   डाउनलोड
26. Foreign Investment Opportunities 2016-08-08   डाउनलोड