नेपाल सरकार
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय
सिंहदरबार, नेपाल

अध्यावधिक मिति : २०१६-०६-२३

नेपाल सरकार
उद्योग, बाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय
WTO Reference Centre
बाबर महल, काठमाडौं
(वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग)
फोन: 977 1 4267 541, फ्याक्स: 977 1 4267541