Government of Nepal
Ministry of Industry, Commerce & Supplies
Singhadurbar, Nepal

  • नेपाल सरकार र चीन सरकारबीच भएको पारवहन सम्झौताको प्रोटोकल सम्बन्धी तस्वीरहरू