Government of Nepal
Ministry of Industry, Commerce & Supplies
Singhadurbar, Nepal

  • वाणिज्य मन्त्रालयको प्रथम चौमासिक प्रगति समीक्षा तथा मन्त्रालयस्तर विकास समस्या समाधान समितिको बैठक (२०७४/९/११)