Government of Nepal
Ministry of Industry, Commerce & Supplies
Singhadurbar, Nepal

Modified Date : 2016-06-23

Mr. Toya Narayan Gyawali
Joint Secretary
Planning and International Trade Cooperation Division

 
यस महाशाखासँग सम्बन्धित कार्यहरु देहाय बमोजिम रहेका छन् :-
 • समष्टिगत र मन्त्रालय सम्बन्धी क्षेत्रगत विकास नीति तथा कार्यक्रमको आवधिक र वार्षिक नीति कार्यक्रम तर्जुमा गरी पेश गर्न अन्तर्गत विभाग/संस्थान/समिति/कम्पनी/आयोजना आदिलाई निर्देशन दिने ।
 • मातहत निकायबाट वार्षिक योजना, कार्यक्रम एवं बजेटको पूर्वानुमान सम्बन्धी विवरण संकलन गरी मूल्याङ्कन, छानविन तथा आवश्यकता अनुसार गोष्ठी, छलफल गरी गराई एकीकृत वार्षिक कार्यक्रम तयार गर्ने ।
 • राष्ट्रिय योजना आयोग तथा अर्थ मन्त्रालयसँग सम्बन्ध र समन्वय गरी वार्षिक कार्यक्रम तयार गरी स्वीकृत गराउने ।
 • मन्त्रालयसँग सम्बन्धित योजना, नीति तथा कार्यक्रमको तर्जुमा र कार्यान्वयनमा सहयोग तथा अनुगमन   गर्ने ।
 • तत्काल कार्ययोजना, MTEF तर्जुमा÷तालिम, कार्यसम्पादन सूचकहरूको तर्जुमा तथा कार्यान्वयन सम्बन्धी विषयको कार्य गर्ने, गराउने ।
 • वार्षिक कार्यक्रम तथा पत्रिका प्रकाशन गर्ने, गराउने ।
 • मन्त्रालयले तोकेका अन्य कामहरू गर्ने, गराउने ।
 • विश्व व्यापार संगठनसँग सम्बन्धित सबै कार्यहरू गर्ने, गराउने ।
 • विश्व व्यापार संगठनसँग सम्बन्धित World Intellectual Property Organization (WIPO), United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD), International Trade Centre (ITC), International Telecommunication Union (ITU), Enhanced Integrated Framework (EIF) र अन्य अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूको कार्यहरू गर्ने, गराउने ।
 • वस्तु व्यापार, सेवा व्यापार, बौद्धिक सम्पत्ति सम्बन्धी बिषयहरू, विश्व व्यापार संगठनका प्रावधानहरूसँग मेल खाने गरी बनाउनु पर्ने कानूनहरू र विवाद समाधान सम्बन्धी विषयहरूका कार्यहरू गर्ने,    गराउने ।
 • विश्व व्यापार संगठनसंग सम्बन्धित अन्तर–मन्त्रालय, गैर–सरकारी संस्था, निजी क्षेत्र तथा नागरिक समाजसँग गरिने बैंठक, अन्तर्क्रिया तथा अन्य कार्यक्रमहरू गर्ने, गराउने ।
 • महाशाखा अन्तर्गतका कर्मचारीहरूको प्रशासन र अन्य दैनिक प्रशासनिक कामहरू गर्ने, गराउने ।
 • संयुक्त राष्ट्रसंघका लागि नेपालको स्थायी नियोग, जेनेभा सँग समन्वय सम्बन्धी कार्य गर्ने,  गराउने ।
 • विश्व व्यापार संगठनसम्बन्धी अन्तरक्रिया तथा जनचेतना कार्यक्रममा दक्षको रूपमा भाग लिने, लिन लगाउने ।
 • विश्व व्यापार संगठनको सदस्यता लिने क्रममा जनाइएको प्रतिबद्धतानुसारका कानूनहरूलाई कार्यतालिका अनुसार पुनरावलोकन गरी संशोधन गर्ने तथा नभएका कानूनहरूको नयाँ निर्माण गर्ने, गराउने ।
 • विश्व व्यापार संगठनसँग सम्बन्धित कार्यहरूको अध्ययन गरी महाशाखासँग सम्बन्धित कार्यहरू सम्पादन गर्ने, गराउने ।
 • प्राविधिक सहायता तथा वैदेशिक सहयोगका कार्यक्रम सम्बन्धी विषय हेर्ने ।
 • आन्तरिक तथा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार सम्बन्धी विषयमा अध्ययन तथा अनुसन्धान गर्ने ।
 • वस्तु तथा सेवा व्यापार सम्बन्धी कार्य गर्ने ।