Government of Nepal
Ministry of Commerce
Singhadurbar, Nepal

Modified Date : 2016-06-23

नेपाल सरकार (कार्य विभाजन) नियमावली, २०७२ मा उल्लेख भए अनुसार वाणिज्य मन्त्रालयका कार्यहरु देहाय बमोजिम छन् :-

 1. वाणिज्य तथा व्यापार सम्बन्धी नीति, योजना तथा कार्यक्रमको  तर्जुमा, कार्यान्वयन, अनुगमन र मूल्याङ्कन;
 2. आन्तरिक तथा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार विषयक अध्ययन, अनुसन्धान र सर्वेक्षण;
 3. निकासी  तथा  पैठारी सम्बन्धी  नीति, योजना तथा कार्यक्रमको तर्जुमा,  कार्यान्वयन, अनुगमन  र मूल्याङ्कन;
 4. निकासी प्रवर्द्धन;
 5. सरकारी  तथा  सार्वजनिक व्यापारको सञ्चालन;
 6. वाणिज्य  सम्बन्धी  सार्वजनिक संस्थान,  समिति,  प्रतिष्ठान, कम्पनी आदिको सञ्चालन;
 7. वाणिज्य,  व्यापार  र  पारवहन सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय संस्थासँगको सम्पर्क;
 8. विश्व  व्यापार  सङ्गठन लगायत बहुपक्षीय  व्यापारसँग सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रिय संस्थासँगको सम्पर्क, समन्वय, वार्ता, सम्झौता  तथा  प्रतिबद्धताको कार्यान्वयन  र अनुगमन;
 9. साफ्टा, विमस्टेक लगायतका क्षेत्रीय व्यापार सम्झौतासँग सम्बन्धित संस्थासँगको सम्पर्क, समन्वय, वार्ता, सम्झौता तथा प्रतिबद्धताको कार्यान्वयन र अनुगमन;
 10. द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय व्यापार सम्बन्धी सन्धि सम्झौता;
 11. पारवहन, गोदाम तथा अन्तर्राष्ट्रिय परिवहन व्यवस्था;
 12. वस्तुको बहुविधिक (Multimode) ढुवानी;
 13. अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार कूटनीतिको सञ्चालन र प्रवर्द्धन;
 14. व्यापार क्षेत्रसँग सम्बन्धित सुख्खा बन्दरगाह, कन्टेनर फ्रेट स्टेशन, गोदाम निर्माण लगायतका पूर्वाधारको स्थापना र  व्यवस्थापन ।